UDSKYDELSE AF GENERALFORSAMLING

Kære medlemmer i KK-Kunst,

Generalforsamlingen, planlagt til mandag den 23. marts 2020, udskydes på grund af den skærpede covid-19 situation.

Generalforsamlingen vil blive gennemført på et senere tidspunkt. I vil blive holdt orienteret her og på mail, når vi ved mere.

Hold evt. også øje med KK-Kunst facebookside.

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Karen Egdal

Udlevering af Årets Værk 2019

Kære medlemmer af Kunstforeningen

Så er det snart tid for udlevering af Årets Værk – og det bliver ligesom sidste år – i januar måned.

Udlevering af Årets Værk afholdes onsdag den 15. januar 2020 kl. 16.00 – 18.00 i Kantinen i Borgercenter Børn & Unge Valby på Toftegårds Plads (Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby)

Vi glæder os til at præsentere årets kunstner, som vil være tilstede ved udleveringen af Årets Værk d. 15. januar 2020.

Vi serverer en let forfriskning med snacks og lidt at drikke.

Endvidere vil der være salg af tidligere kunstværker/ tryk fra Kunstkammeret. 

Der kan betales med kontanter og Mobilepay.

Kl.  ca. 17.00 er der lodtrækning på ‘indgangsbilletten’ om nogle få præmier. 

Vi vil samtidig ønske Jer en Glædelig Jul samt et godt Nytår og vi glæder os til at se Jer i det nye år.

Hilsen Bestyrelsen 

Besøg Storm P. Museet

Kunstforeningen glæder sig til at se dig til et super arrangement torsdag d. 24. oktober. Vi skal på Storm P. Museet, hvor vi møder mennesket og kunstneren Storm P. og hans finurlige humoristiske kunst. Som en lille krølle på halen kan tilføjes, at Husk Mit Navn er en af de kunstnere, der har været inspireret af Storm P.

Rundvisningen tager ca. en time, hvorefter Kunstforeningen byder på en øl eller vand på den nærliggende Cafe Intime.

Vi mødes kl. 16:30 foran Storm P. Museet på Frederiksberg Runddel.

Der er bindende tilmelding til Lis Glazer på HQ27@kk.dk senest mandag d. 14. oktober. Egenbetalingen udgør kr. 50, som vi beder dig indbetale via MobilePay til mobilnr. 3047 6038 samtidig med tilmeldingen.

Vi glæder os til at se dig.

KK kunst – Generalforsamling 26.03.19

1. Valg af dirigent:

Susanne Arnskjold Kragh blev valgt.

Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med foreningernes vedtægter og dagsordenen er udsendt per mail.

2. Valg af stemmetællere:

Udsat til senere, hvis nødvendigt.

3. Beretningen ved formanden:

Karen orienterede om årets gang og forskellige praktiske ting. Se evt. formandens beretning.
Der var et enkelt spørgsmål fra salen om lodder:

Kan man lade sit lod gå videre til næste år, ved at forholde sig tavs hvis man bliver udtrukket, hvis man ikke bryder sig om de resterende værker?

4. Regnskab ved kassereren:

John orienterede om regnskabet for 2018.

John orienterede om budgettet for 2019.

Spørgsmål:
Svært ved at finde kontonummer og kontaktoplysninger på hjemmesiden.
Som ansat betaling via KMD.
Betaling: 15. januar og 15. juli – ikke en gang om måneden som pensionist.

5. Indkomne forslag:

Der er ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent:

Der fortsættes med 100 kr. pr. måned.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand – Karen blev genvalgt.
3 bestyrelsesmedlemmer – Jeannie, Lis, og Helle – blev genvalgt.
2 suppleanter – Lars og Irene – blev genvalgt.
Revisor – Frank Jønssen genopstiller ikke – Eva Dohn blev valgt.
Revisorsuppleant – Jimmy Munch Jakobsen genopstiller ikke – Emiel Luck blev valgt.

8. Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

9. Bortlodning:

Bortlodning gik i gang kl. 17:55.


Tur på Arken

Kunstforeningen glæder sig til at se jer til et super arrangement onsdag d. 26. juni på Arken, hvor en kunsthistoriker indfører os i ‘En kærlig verden’ af Patricia Piccinini.

Patricia Piccinini er født Freetown i Vestafrika og opvokset i Australien, hvor hun også bor nu. Dette er hendes første soloudstilling i Norden.

Patricia Piccinini

Vi mødes kl. 16:45 i Arkens forhal til en times rundvisning, der starter kl. 17:00.

Der er bindendende tilmelding til Lis Glazer på HQ27@kk.dk senest mandag d. 17. juni.

Egenbetalingen udgør kr. 50 og beløbet indbetales med MobilePay til 30476038 samtidig med tilmelding.

Årets kunstner 2018: Simon Fensholm

Simon Fensholm er årets kunstner 2018 med to serigrafier, som hvert med et tilhørende certifikat, der ligesom serigrafitrykket er signeret. Det ene serigrafi har titlen ’Chaotic Comfort’ og det andet hedder ’Wrong Impressions’. Serigrafierne  er lavet i tæt samarbejde med trykker Rune Fallesen, som er ejer af Ice Screen Printing.

Hans kunstneriske univers tager udgangspunkt i menneskets forsøg på at kontrollere den ukontrollable sammenhæng hvori det befinder sig. Fensholms arbejde fremstår som en undersøgelse af den kontruerede autencitet og det kontrollerede kaos, der som en redningsvest tillader os at “flyde ovenpå” det uperfekte og det sårbare. På den måde peger det på, hvad det er, der gør os til forgængelige væsner. Billederne minder om en ekspressiv dokumentar, der skaber et sammenhængende voyeristisk portræt af det moderne menneske i en tid, hvor en underspillet sårbarhed og poesi lurer lige under overfladen.

Beskueren placeres et eller andet sted imellem det perfekte og det uperfekte – imellem melankoli og det håbefulde. Lige der i den grå tåges tvetydighed – imellem abstraktion og det figurative, finder man den poetisk stumme fortælling om menneskets tungsind side om side med de følelser, der synes umulige at oversætte.

Generalforsamling og Bortlodning 2019

Københavns Kommunes Kunstforening indkalder hermed til den årlige generalforsamling og bortlodning.

Mandag den 25. marts 2019 kl. 17.00.
(der er eftersyn fra kl. 16.00)

Generalforsamlingen finder sted i Kulturstationen Vanløse, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse (lige ved Vanløse Station).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af fire stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab for 2018
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af Kontingent
7. Valg af:
a) Formand
b) 3 bestyrelsesmedlemmer
c) 2 suppleanter
d) Revisor
e) RevisorsuppleantEventuelt
8. Eventuelt
9. Bortlodning

25.02.2019
Karen Egdal, Formand 

Du finder hele indkaldelsen hér.

Du finder gevinstlisten hér.

Har du ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen, men stadig ønsker at deltage i bortlodningen, kan du udfylde en fuldmagt, som du overdrager til én, som deltager. Du finder fuldmagten hér.

Referat fra generalforsamling, afholdt 20. marts 2018, i Københavns Kommunes Kunstforening

Formanden, Karen Egdal bød velkommen.

Dagsorden:
Pkt. 1: Erik Buch Hemmingsen blev valgt til dirigenten. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt. 2: Der blev nedsat et stemmeudvalg på 4 personer, bestående af stemmetællerne Charlotte Damsbo, Bella Asmussen, Tine ? og Nina ?.

Pkt. 3: Formanden redegjorde for årets arbejde i bestyrelsen. Formanden berettede bl.a. om vores nye hjemmeside, som der stadig udvikles på og efterlyste, at medlemmerne kom med ønsker om funktionaliteter til hjemmesiden. Hun fortalte også om et velbesøgt arrangement på Louisiana 6. september 20 17. Kunstneren var TAL R, og vi blev rundvist af kunsthistoriker.
Formanden opfordrede også medlemmer med kendskab til persondataforordningen om at give en frivillig indsats med at få dette på plads i foreningen.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 4: Kassereren John Andersen fremlagde regnskab, som blev godkendt efter, at en mindre fejl blev korrigeret på generalforsamlingen, hvorefter alle kunne tiltræde regnskabet.

Pkt. 5: Ingen indkomne forslag fra medlemmer.

Pkt. 6: Bestyrelsen redegjorde for, hvordan foreningen gennem de seneste år har stået over for den store udfordring at finde en interessant og ”up-coming” kunstner og samtidig at have økonomi til at realisere dette ønske. Derfor ønskede bestyrelsen medlemmernes stillingtagen til, hvorledes den skal prioritere indkøb af årets tryk i.f.t. mulige kunstnere, versus indkøb af kunst til bortlodning på generalforsamlingen. Forsamlingen blev bedt om at tage stilling til følgende:

1. bibeholdelse af nuværende kontingent på 80 kr mdl.
2. udlevering af året tryk hvert andet år mod nu hvert år
3. kontingentstigning fra 1. januar 2019 til 100 kr. mdl.

Bestyrelsen blev spurgt til bestyrelsens holdning til forslagene, og det blev oplyst, at der her var uenighed, men at et flertal ønskede løsning 3. På baggrund af stemmeudvalgets sammentælling af de indsamlede
stemmesedler, var der flertal for forslag 3.

Pkt. 7: På baggrund af ovenstående pkt.s flertal for forslag 3 vedtog et markant flertal en kontingentstigning til kr. 100 mdl., og denne effektueres fra 1.januar 2019.

Pkt. 8: a) Formanden blev genvalgt. b) bestyrelsesmedlemmerne John Andersen, Rita Pedersen og Marianne Brøndberg var på valg, og alle 3 modtog genvalg for en 2-årig periode. Suppleanterne Lars Bechager og Irene Larsen genopstillede og blev genvagt for en 1-årig periode. d) Revisor Frank Jønsen og e) revisorsuppleant Jimmy Munch Jacobsen blev genvalgt.

Pkt. 9: John Andersen orienterede om det kommende medlemsarrangement 19. april 2018 med rundvisning i Erichsens Palæ, efter ”først til mølle” princippet.

Pkt. 10: Bortlodningen blev gennemført og generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden.

Referent Lis Glazer

En anderledes og spændende eftermiddag

Københavns Kommunes Kunstforening inviterer hermed til en rundvisning i det historiske Teatermuseum i Hofteatret, hvor både H.C. Andersen og Marie Louise Heiberg havde deres gang.

Museet, der er opført i 1766, er helt specielt. Vi får en rundvisning af en kunsthistoriker og indtager kaffen i plyssæderne.

Arrangementet finder sted tirsdag d. 20. november kl. 16:30, men vi beder dig om at være der allerede kl. 16:15.

Adressen er Christiansborg Ridebane 10.

Der er plads til 25 deltagere, og pladserne fordeles efter “Først til mølle” princippet. Bindende tilmelding til Lis Glazer Hq27@sof.kk.dk hurtigst muligt.

Egenbetaling udgør kr. 60 og er et tilskud til den guidede tur, kaffe og en lille haps sødt.

Mobilpay skal foretages til tlf. 30476038.

Vi glæder os til en forrygende eftermiddag med jer.

Generalforsamling og bortlodning 2018

I henhold til vedtægterne for Københavns Kommunes Kunstforening,
indkaldes hermed til den årlige generalforsamling og bortlodning.

Mandag den 19. marts 2018 kl. 17.00.
(der er eftersyn fra kl. 16.00)

Generalforsamlingen finder sted i Vanløse Medborgerhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse (lige ved Vanløse Station).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 4 stemmetællere
3. Beretning fra Formanden
4. Regnskab ved Kassereren
5. Indkomne forslag
6. Forslag fra bestyrelsen vedr. indkøb af årets tryk mv.
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af:
a) Formand
b) 3 bestyrelsesmedlemmer
c) 2 suppleanter
d) Revisor
e) Revisorsuppleant
9. Eventuelt
10. Bortlodning

28.02.2018
Karen Egdal, Formand

Du finder hele indkaldelsen hér.

Du finder gevinstlisten hér.

Har du ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen, men stadig ønsker at deltage i bortlodningen, kan du udfylde en fuldmagt, som du overdrager til én, som deltager. Du finder fuldmagten hér.