Vedtægter

Vedtægter for Københavns Kommunes Kunstforening – KK-Kunst
– Vedtaget på generalforsamlingen d. 02.05.2022.

§ 1
Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Københavns Kommunes Kunstforening.
Foreningen er stiftet den 5. oktober 1977, som Njalsgårds Kunstforening. Foreningen har hjemsted i København.
Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

§ 2
Foreningens formål.
Foreningens formål er at skabe interesse for kunst og kunsthåndværk ved arrangementer, for eksempel ved museumsbesøg og ved bortlodning af indkøbte kunstværker m.v.

§ 3
Foreningens medlemmer.
Som nye medlemmer kan optages nuværende ansatte og pensionister efter tidligere ansættelse i Københavns Kommune samt ansatte i selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.
Indmeldelse sker skriftligt via hjemmesiden www.kk-kunst.dk
Udmeldelse skal ske skriftligt via hjemmeside med en måneds varsel til udgangen af en måned.

§ 4
Regnskab og revision.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres en gang årligt ved regnskabsårets slutning.
Revisionen foretages af en blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgt revisor (subsidiært revisorsuppleant).
Foreningens midler bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

§ 5
Kontingent.
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling, og træder i kraft fra den 01.01. i det efterfølgende regnskabsår.
Betaling kan ske ved lønoverførsel månedsvis eller via netbank, hvor betaling kan ske ½-årligt eller årligt.
Du betragtes først som gyldigt medlem, når foreningen har modtaget din indbetaling via netbank.

Ved indbetaling skal kontingentet ved ½-årlig betaling være betalt senest d. 15.01. og 15.07. eller ved årlig betaling senest 15.01. med angivelse af:
De første 6 cifre i personnummeret eller medlemsnummer
Navn
Periode – hvilken periode indbetalingen dækker.

Deltagelse i bortlodningen på generalforsamlingen forudsætter, at man har betalt kontingent i hele det senest afsluttede kalenderår (01.01. – 31.12. inkl.), hvilket også er forudsætningen for udlevering af årets kunstværk, de år dette sker.
Ved udmeldelse sker der ikke tilbagebetaling af indbetalt kontingent.

§ 6
Bestyrelsen.
Foreningens bestyrelse består af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Foreningens formand vælges for et år og den øvrige bestyrelse for to år.
Foreningens formand vælges direkte på generalforsamlingen, medens den øvrige bestyrelse konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
To suppleanter vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Ved ordinær generalforsamling afgår formanden samt efter tur halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide indtræder suppleant på dennes post.

Bestyrelsen indkaldes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer og er beslutningsdygtig,
når mindst fire medlemmer inklusive formand eller næstformand er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningen forpligtes ved formandens eller to bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser.
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Det påhviler hverken bestyrelsens eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.
Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
Referat skal godkendes på det følgende bestyrelsesmøde.

§ 7
a) Kunstindkøb: Bestyrelsen forestår indkøb af malerier, grafik, skulpturer m.v. samt af kunstværk og kunsthåndbøger til bortlodning til medlemmerne.
b) Arrangementer: Foreningens formål er også at gennemføre arrangementer, f.eks. ved museumsbesøg, men såfremt denne type arrangementer afholdes, vil dette ske for medlemmernes egen regning.

§ 8
Fordeling af kunstværker.
Fordeling af indkøbte kunstværker sker ved bortlodning.
Bortlodningen finder sted hvert år i marts måned i forbindelse med den ordinære generalforsamling (jf. § 9).
For at deltage i bortlodningen skal man have betalt kontingent i hele det senest afsluttede regnskabsår. (01.01. – 31.12. inkl.).
Hvert medlem deltager i bortlodningen med et lod for hvert medlemsår, hvor pågældende ikke har vundet.
Der kan højst opnås ti lodder.
Der kan kun opnås én gevinst pr. bortlodning.
Det først udtrukne lod giver ret til at vælge først, næste lod som nr. to osv..
Gevinsterne udloddes blandt de tilstedeværende medlemmer eller dem, der er repræsenteret med fuldmagt.
Såfremt et ikke tilstedeværende medlems nummer bliver udtrukket, går dennes lod tilbage og er med ved lodtrækningen året efter.

Udtrukne gevinster skal medtages af tilstedeværende vindere eller fuldmagtshavere efter, at bortlodningen har fundet sted på generalforsamlingen.
Gevinster og årets kunstværk, der ikke er afhentet senest 01.06. efter samme års generalforsamling/bortlodning, tilfalder kunstforeningen.

Indkøbte kunstværker kan bortloddes ved andre medlemsarrangementer uden tab af anciennitet.

§ 9
Ordinær generalforsamling.
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned og indkaldes via mail, annoncering på foreningens hjemmeside og på KK-Net, Facebook og Instagram med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af fire stemmetællere.
3. Beretning ved formanden.
4. Beretning ved kassereren.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag
7. Valg:
a. Formand
b. 3 bestyrelsesmedlemmer
c. 2 suppleanter
d. Revisor
e. Revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
9. Bortlodning.

1.
Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal foreligge skriftligt
og være formanden i hænde senest den 15. januar.
Indkomne forslag skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
Revisor og revisorsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Beslutning træffes ved simpelt flertal. Stemmelighed bevirker forkastelse.
Ændringer af vedtægter kræver mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.
Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller mindst fem medlemmer ønsker det.
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter.

Stk.2: Generalforsamlinger i KK-Kunst kan afholdes ved:
udskydelse til et senere tidspunkt på året, hvor det igen er muligt at gennemføre generalforsamlingen
gennemførelse via mail, som en digital afstemning med udskydelse af bortlodningen
elektronisk/digital generalforsamling, hvor medlemmerne er forsamlet på samme tid, men ikke på samme sted.
Reglen om fysisk placering for generalforsamlinger fraviges dermed. Medlemmerne kan, hvis denne løsning vælges, deltage i elektroniske/digitale møder via internettet.

Digitale møder skal overholde følgende retningslinjer for afviklingen:
– Der skal anvendes udstyr, der er almindeligvis anvendes til digitale møder.
– Indkaldelse til digitale møder sker efter samme retningslinjer som fysiske møder.
– Tilføjelser til dagsordenen for digitale møder kan alene ske, såfremt alle medlemmerne har adgang til det samme beslutnings/bilagsmateriale.
– Et medlem betragtes som repræsenteret på et digitalt møde, når medlemmet præsenterer sig med medlemsnummer.
Da det er umuligt at konstatere, hvor mange medlemmer, der aktuelt er til stede, fordi ikke alle mødedeltagere er synlige på samme tid, betragtes generalforsamlingen etableret under hele det digitale møde, som følge af deltagerbekræftelserne, med undtagelse af de medlemmer, der under mødet meddeler, at de forlader det digitale møde.

Dirigenten eller formanden styrer det digitale møde og drager omsorg for, at medlemmerne deltager i drøftelserne, idet det skal tilstræbes, at alle medlemmer får mulighed for at ytre sig på lige vilkår.

§ 10
Ekstraordinær Generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 1/4 af medlemmerne til foreningens formand skriftligt fremsender anmodning herom med angivelse af dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, snarest og senest fire uger efter modtagelsen af anmodningen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Stemmelighed bevirker forkastelse. Ændringer af vedtægten kræver mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personligt tilstedeværelse.
Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt hvis dirigenten eller mindst fem medlemmer ønsker det.

§ 11
Foreningens opløsning.
Foreningens opløsning kan finde sted på en i den anledning indkaldt generalforsamling når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og 3/4 heraf stemmer for.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig skal bestyrelsen sammenkalde en ny generalforsamling.
Denne er beslutningsdygtig ved simpelt flertal uden hensyn til antallet af fremmødte.
Opnås stemmelighed er forslaget forkastet.
Ved opløsning fastsætter generalforsamlingen, hvorledes der skal forholdes med foreningens aktiver.

§12
Som vedtaget den 5. oktober 1977 og ændret den 13. december 1978, den 9. december 1981, den 8. december 1982, den 10. juni 1987, den 9. december 1992, den 21. februar 1996, den 19. februar 1997, den 4. februar 1998, den 18. februar 2003, den 21. februar 2006, den 28. februar 2011, den 27.februar 2012, den 25. februar 2013, den 24. februar 2014, 23. februar 2015, 20.03.2017, 27.09.2021 samt 02.05.2022.