Generalforsamling og bortlodning 2021

Grundet coronasituationen har vi været nødsaget til at udskyde generalforsamlingen og bortlodningen af gevinster indkøbt i 2020 til, det igen var muligt at gennemføre et større socialt arrangement.

I henhold til vedtægterne for Københavns Kommunes Kunstforening, indkaldes derfor – med forsinkelse – til den årlige generalforsamling og bortlodning.

De indkøbte værker fremvises fra kl. 16.00. For de medlemmer, der ikke fik hentet Årets Værk til arrangementet i juni, er der udlevering af Årets Værk fra kl. 16.00-17.00.

Mandag d. 27.09.2021 kl. 17.00 (der er eftersyn fra kl. 16.00)

På Skolen på Islands Brygge
Artillerivej 57,

2300 København S.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 4 stemmetællere
 3. Beretning fra Formanden
 4. Regnskab ved Kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af:
  Formand
  3 bestyrelsesmedlemmer
  2 suppleanter
  Revisor
  Revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 9. Bortlodning

30.08.2021
Karen Egdal, Formand 

Hent indkaldelsen til generalforsamling 2021 og bortlodning

Hent gevistlisten

Gevinstliste for 2020

Så kan du hente gevinstlisten for 2020.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ved bortlodningen for 2020 “kun” er 29 gevinster. De skyldes især Covid-19 nedlukningerne i 2020, der har betydet, at det i store dele af året ikke har været muligt at købe kunst. Det lave antal gevinster relativt til 2019, skyldes også, at foreningen i 2019 havde mulighed for at bytte tryk med andre kunstforeninger, hvilket også var udelukkende af ovenstående årsag.

Vi ser frem til, at der nu igen vil være mulighed for at indkøbe spændende kunst.

På bestyrelsens vegne,
Marianne Brøndberg

Flere gode nyheder!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for bortlodning af gevinster for 2019 d. 6 september 2021, og generalforsamling for 2020 inkl. bortlodning d. 27. september 2021.  

På gensyn!                                                                                                                                                     

Denne besked er primært rettet mod de medlemmer, der indtil nu har fået kontingentet trukket via indeholdelse i lønnen.

Godt nytår til alle. Vi er midt i corona pandemien og det stiller nogle udfordringer til alle, ikke mindst til bestyrelsen af kunstforeningen i forhold til den normale drift af foreningen. Vi kan jo ikke mødes fysisk og administrationen af medlemmernes informationer om jeres medlemskab  ligger i Matthæusgade 1, hvor medlemskartotek og administration af jeres indbetalinger holdes ajour.

Bestyrelsen har lige før jul modtaget nedenstående mail fra Koncernservice:

I efteråret 2020 blev det besluttet, at muligheden for at betale til personaleordninger via løntræk skal afvikles. Konkret betyder det, at I fremadrettet skal administrere betalingerne til jeres klub/forening direkte mellem jer og jeres medlemmer. For at sikre, at I har god tid til at finde ud af en ny betalingsløsning og kontakte jeres medlemmer om forandringen, fortsætter Koncernservice med at varetage betalingen til og med marts 2021. Det betyder, at jeres medlemmer bliver opkrævet for sidste gang i februar, hvis de er forudlønnede og i marts, hvis de er bagudlønnede.

De ansatte skulle være orienteret via interne nyhedsbreve i de berørte forvaltninger ifølge Koncernservice. Bestyrelsen er ikke vidende om I har set denne meddelelse, så vi har valgt at sende denne mail til jer samt informere via vores hjemmeside og Facebook.

Hvilke konsekvenser får denne beslutning for medlemmer med læntræk:

Det betyder at I fremover skal betale kontingent til foreningen via indbetaling direkte til foreningens konto i Danske Bank. For at lette administrationen for bestyrelsen så skal kontingentet fremover betales som følger (vedtægtens §5):

Betaling via netbank årligt skal ske med betaling senest 15.1. eller ½-årligt med betaling betalings- terminer senest 15.1. og den 15.7. med angivelse af Medlemsnummer (alternativt jeres fødselsdato og ikke fulde cpr.nr., hvis I har glemt jeres medlemsnummer), Navn og den Periode som indbetalingen dækker

Kontingent betales til foreningens konto i Danske Bank – Reg,nr,  1551 – Kontonr. 6715125 Vi skal beklage det besvær som ændringen medfører og håber at I fortsat ønsker at fastholde jeres medlemskab. Det vil ikke være muligt at opdele betalingen månedsvis, da det vil medføre store administrative vanskeligheder for de bestyrelsesmedlemmer, der i dag sørger for at holde styr på medlemmernes indbetalinger.

Generel information

Kære medlemmer

Tak for jeres tålmodighed! 

Som bekendt har bestyrelsen nu været nødt til at udsætte generalforsamlingen to gange – dels i marts og dels i september på grund af forsamlingsforbud i forbindelse med Covid 19.

Denne mail indeholder informationer om: 

Generalforsamling 2020.
Udlodning af indkøbte værker 2019. 
Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen:
Bestyrelsen har besluttet at afholde en meget alternativ generalforsamling d. 15.11.2020 alene for at få de diverse formalia afviklet i indeværende år. Vi vil helt undtagelsesvis afvikle en generalforsamling uden jeres fremmøde. Faktisk vil der kun være to punkter på dagsordenen: Godkendelse af regnskabet 2019 og valg til bestyrelse (Altså ingen udlodning).

Vi har dog brug for jeres samtykke til at gennemføre denne alternative generalforsamlingen, hvilket du kan give ved blot at sende os en mail på: mail@kk-kunst.dk  med ordet ‘ja’.  Såfremt du ikke kan tiltræde dette, skal du skrive ‘nej’, og hvis du stemmer blankt, skal du skrive ‘blankt’. I emnefeltet på mailen skal der stå ‘Afstemning’. Sidste frist d. 08.11.2920

Dagsorden og regnskab finder du herunder: 

Dagsorden.
Regnskab for 2019.

Udlodning af værker indkøbt 2019:
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sende en dato for udlodning af alle de indkøbte værker, da vi ønsker jeres fremmøde således, at de heldige selv kan vælge deres gevinst. Når myndighederne åbner for et større antal personer i forsamlinger, vil vi planlægge et møde alene for at afholde lodtrækningen. 

Udlevering af sneglefad – årets værk 2019:
Vi nåede som bekendt at afholde årets planlagte udlevering i januar som sædvanlig. Men til de af jer, som ikke har fået udleveret jeres sneglefad, har vi planlagt udlevering d. 15.11.2020.

Dette arrangement vil foregå udendørs. Såfremt det bliver nødvendigt, bliver I inddelt i grupper af 10 i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens vejledninger. 

Se mere på hjemmesiden.

Mange kunsthilsner
Bestyrelsen.