Referat fra generalforsamling i Københavns Kommunes Kunstforening afholdt d. 20.03.2017 i Vanløse Medborgerhus.

Ad. 1 Valg af dirigent: Erik Buch blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad.2. Valg af 4 stemmetællere: Der blev nedsat et stemmeudvalg på 4.

Ad. 3. Beretning fra formanden: Formanden bød velkommen og aflagde beretning.
Formanden, Karen Egdal, bød velkommen og oplyste, at vi i år har 40 års jubilæum. I den anledning har bestyrelsen søgt økonomisk støtte fra Københavns Kommune for på festlig vis at markere jubilæet. Men
ansøgningen kunne ikke imødekommes.

Formanden opfordrede os til at huske at betale kontingent og med rigtige beløb. Dette vil frigive tid til KUNST, hvilket er det, vi allerhelst vil bruge tiden på. Formanden opfordrede til at holde bestyrelsen ajour med korrekt arbejdsplads, korrekt mailadresse m.m..

Under beretningen redegjorde formanden for bestyrelsens aktiviteter og udfordringer.

Formanden omtalte medlemsarrangement i Galleri Bærbart d. 31.08.2016. Formanden oplyste, at der i indeværende år vil blive afholdt 1 – 2 arrangementer og opfordrede medlemmerne til også at indsende
deres forslag.

Formanden redegjorde for udfordringerne med vores hjemmeside og oplyste, at udfordringerne snart er lagt bag os. Vi ser lys forude.

I forbindelse med indkøb af kunst, har bestyrelsen været til Kunstmesse i Bellacentret, på besøg hos Kunstnerne i Rørdamsgade, på besøg i Galleri Edition samt besøgt årets kunstner, Anne Skole Overgaard i hendes atelier på Sydhavn Station.

Formanden overbragte en hilsen fra tidligere formand, Ib Yde.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget og med applaus.

Ad. 4 Regnskab ved kassereren: Kasseren aflagde regnskab, som blev vedtaget.

Ad. 5 Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer, fremsat af bestyrelsen.

§5 Kontingent. ”Du betragtes som gyldigt medlem, når foreningen har modtaget din indbetaling via lønoverførsel eller via netbank. Betaling via netbank skal ske med betaling senest 15.01. eller ½ årligt med
betalingsterminer senest 15.01. og 15.07. med angivelse af medlemsnummer, navn og periode.”

Forslaget blev vedtaget.

§6 Fastsættelse af kontingent. ”Kontingentstigning til 80 kr. pr. måned fra 01.01.2018.”

Forslaget blev vedtaget.

§8 Fordeling af kunstværker. ”Såfremt et ikke tilstedeværende medlems nummer bliver udtrukket, går dennes lod tilbage og er med i lodtrækningen året efter.”

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 7: Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor og revisorassistent. Karen Egdal blev genvalgt som formand. Nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der var på valg og genopstillede, blev valgt. Dette var: Jeannie Nørlev Hansen, Liz Glazer, Helle Bower Jensen (næstformand) alle for en 2-årig periode og Rita Petersen for en 1-årig periode. To nye suppleanter Lars Bechager og Irene Larsen blev valg, som erstatning for to de suppleanter, der indtrådte i bestyrelsen.

Frank Jønsson blev genvalgt til revisor. Johnny Jacobsen blev genvalgt til revisorassistent.

Ad. 8. Eventuelt. Der blev stillet forslag om, at næste års gevinster, skal lægges ind på KK- Kunst.dk’s hjemmeside.

Forslaget blev vedtaget i det omfang kunstnerne giver tilladelse til dette, da det langt fra er alle kunstnere, der giver tilsagn såvel som, at det kræver, at det er et godt billede af den indkøbte gevinst.

 

Inden bortlodningen, fortalte Anne Skole Overgaard, om sin baggrund og kunst. Anne er uddannet i billedkunst fra Det Jyske Kunstakademi.

Anne har atelier på Sydhavnen Station og har et 3-årigt arbejdslegat fra Statens Kunstfond.

Årets tryk, er et træsnit fra Posletten i Italien, hvor Anne bor halvdelen af året. Hun har udstillet i Danmark og udlandet og har undervist på Århus Kunstakademi. Hun er tilknyttet Galleri Hjorth.

Aktuelt udstiller Anne d. 24.04. og 01.06. på henholdsvis Den Frie og Sydhavn Station. Vi er alle inviterede til fernisering og der henvises til Annes hjemmeside, www.anneskoleovergaard.dk.

Kom glad og dobbelttjek lige hendes hjemmeside for datoer og sted. Har kun de datoer Anne oplyste på generalforsamlingen.

 

Liz Glazer, referent d. 23.03.2017

KK kunst – Generalforsamling 26.03.19

1. Valg af dirigent:

Susanne Arnskjold Kragh blev valgt.

Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med foreningernes vedtægter og dagsordenen er udsendt per mail.

2. Valg af stemmetællere:

Udsat til senere, hvis nødvendigt.

3. Beretningen ved formanden:

Karen orienterede om årets gang og forskellige praktiske ting. Se evt. formandens beretning.
Der var et enkelt spørgsmål fra salen om lodder:

Kan man lade sit lod gå videre til næste år, ved at forholde sig tavs hvis man bliver udtrukket, hvis man ikke bryder sig om de resterende værker?

4. Regnskab ved kassereren:

John orienterede om regnskabet for 2018.

John orienterede om budgettet for 2019.

Spørgsmål:
Svært ved at finde kontonummer og kontaktoplysninger på hjemmesiden.
Som ansat betaling via KMD.
Betaling: 15. januar og 15. juli – ikke en gang om måneden som pensionist.

5. Indkomne forslag:

Der er ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent:

Der fortsættes med 100 kr. pr. måned.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand – Karen blev genvalgt.
3 bestyrelsesmedlemmer – Jeannie, Lis, og Helle – blev genvalgt.
2 suppleanter – Lars og Irene – blev genvalgt.
Revisor – Frank Jønssen genopstiller ikke – Eva Dohn blev valgt.
Revisorsuppleant – Jimmy Munch Jakobsen genopstiller ikke – Emiel Luck blev valgt.

8. Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

9. Bortlodning:

Bortlodning gik i gang kl. 17:55.


Referat fra generalforsamling, afholdt 20. marts 2018, i Københavns Kommunes Kunstforening

Formanden, Karen Egdal bød velkommen.

Dagsorden:
Pkt. 1: Erik Buch Hemmingsen blev valgt til dirigenten. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt. 2: Der blev nedsat et stemmeudvalg på 4 personer, bestående af stemmetællerne Charlotte Damsbo, Bella Asmussen, Tine ? og Nina ?.

Pkt. 3: Formanden redegjorde for årets arbejde i bestyrelsen. Formanden berettede bl.a. om vores nye hjemmeside, som der stadig udvikles på og efterlyste, at medlemmerne kom med ønsker om funktionaliteter til hjemmesiden. Hun fortalte også om et velbesøgt arrangement på Louisiana 6. september 20 17. Kunstneren var TAL R, og vi blev rundvist af kunsthistoriker.
Formanden opfordrede også medlemmer med kendskab til persondataforordningen om at give en frivillig indsats med at få dette på plads i foreningen.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 4: Kassereren John Andersen fremlagde regnskab, som blev godkendt efter, at en mindre fejl blev korrigeret på generalforsamlingen, hvorefter alle kunne tiltræde regnskabet.

Pkt. 5: Ingen indkomne forslag fra medlemmer.

Pkt. 6: Bestyrelsen redegjorde for, hvordan foreningen gennem de seneste år har stået over for den store udfordring at finde en interessant og ”up-coming” kunstner og samtidig at have økonomi til at realisere dette ønske. Derfor ønskede bestyrelsen medlemmernes stillingtagen til, hvorledes den skal prioritere indkøb af årets tryk i.f.t. mulige kunstnere, versus indkøb af kunst til bortlodning på generalforsamlingen. Forsamlingen blev bedt om at tage stilling til følgende:

1. bibeholdelse af nuværende kontingent på 80 kr mdl.
2. udlevering af året tryk hvert andet år mod nu hvert år
3. kontingentstigning fra 1. januar 2019 til 100 kr. mdl.

Bestyrelsen blev spurgt til bestyrelsens holdning til forslagene, og det blev oplyst, at der her var uenighed, men at et flertal ønskede løsning 3. På baggrund af stemmeudvalgets sammentælling af de indsamlede
stemmesedler, var der flertal for forslag 3.

Pkt. 7: På baggrund af ovenstående pkt.s flertal for forslag 3 vedtog et markant flertal en kontingentstigning til kr. 100 mdl., og denne effektueres fra 1.januar 2019.

Pkt. 8: a) Formanden blev genvalgt. b) bestyrelsesmedlemmerne John Andersen, Rita Pedersen og Marianne Brøndberg var på valg, og alle 3 modtog genvalg for en 2-årig periode. Suppleanterne Lars Bechager og Irene Larsen genopstillede og blev genvagt for en 1-årig periode. d) Revisor Frank Jønsen og e) revisorsuppleant Jimmy Munch Jacobsen blev genvalgt.

Pkt. 9: John Andersen orienterede om det kommende medlemsarrangement 19. april 2018 med rundvisning i Erichsens Palæ, efter ”først til mølle” princippet.

Pkt. 10: Bortlodningen blev gennemført og generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden.

Referent Lis Glazer

Referat af generalforsamling i KK-kunst mandag den 29-02-2016.

Generalforsamlingen blev afholdt i Vanløse kulturhus og formanden Karen Egdal bød velkommen.

Valg af dirigent.

Erik Buch Hemmingsen blev valgt og han meddelte, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 

Valg af 4 stemmetællere.

Der blev ikke valgt stemmetællere.

 

Beretning fra formanden.

Efter formandens beretning (se nedenståden for selve beretning) videregav formanden ordet til årets kunstner Rune Christensen.

Rune fortalte om årets 1. præmie, som er et Nørrebro portræt.

Rune takkede for, at han måtte være årets kunstner. Han var meget beæret og har aldrig tidligere været årets et eller andet.

Rune fortalte, at han var glad for/stolt af, at kunne levere årets kunstværk, hvor tidligere årets kunstnere som Christian Lemmerz og Erik A. Frandsen, har bidraget med kunstværker til KK-kunst.

Rune fortalte, at han altid arbejder med masker og tatoveringer og når han ser på mennesker, ser han masker. Han arbejder f.eks med spirituelle masker.

Rune fortalte, at han har rejst meget rundt i verden bl.a i Nepal, Indien mv.

Rune fortalte, at han bl.a er optaget af hinduistiske templer og deres farver.

Rune fortalte, at når han cykler igennem byen efterlades han med forskellige sociale og kulturelle masker og han bliver endvidere inspireret af graffiti.

Rune fortalte, at årets kunstværk blev han inspireret til, da han så en forretningsmand og en kvinde med tørklæde vente ved samme busstoppested på bus 5a. Her var tale om 2 helt forskellige kulturer, der mødte hinanden og det gav ham ideen til årets kunstværk.

Rune fortalte, at der den 05-03-2016 starter kunstuge i USA og han skal udstille på en stor kunstmesse.

Rune arbejder endvidere på en soloudstilling til maj 2016 og det er første gang, han skal have en soloudstilling i USA.

 

Regnskab ved kassereren.

John Andersen gennemgik regnskabet.

 

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fortsætter uændret.

Valg af

:a) Formand: Karen Edgal blev valgt.

b) 3 Bestyrelsesmedlemmer: John Andersen blev valgt.

Bella Asmussen blev valgt.

Marianne Brøndberg blev valgt.

c) 2 suppleanter.

Helle Bower Jensen blev valgt.

Rita Petersen blev valgt. ( ny i bestyrelsen).

d) Revisor.

Frank Jønsen blev valgt.

e) Revisorsuppleant.

Jimmy Munch Jakobsen blev valgt.

 

Eventuelt.

Et medlem ønsker ikke, at have sit cpr. nr. anført på medlemslisten.

Bestyrelsen finder en løsning, så cpr. nr. ikke fremgår.

Et medlem ønskede, at årets kunstværk blev udleveret ved brug af handsker for ikke, at sætte fingeraftryk på, som senere kan ødelægge værket.

Bestyrelsen ser nærmere herpå.

Et medlem anmodede om, at der næste år skulle være styr på mikrofonen i salen, da der var problemer med, at høre bagerst i salen.

Erik Buch Hemmingsen afsluttede med, at generalforsamlingen var gennemført.

 

Bortlodning.

Der blev trukket lod om de indkøbte gevinster.

Tillykke til de heldige.

Ref. Jeannie Hansen

 

 

Referat af ”Generalforsamling og bortlodning” i KK-kunst mandag den 23. februar 2015.

Referat af ”Generalforsamling og bortlodning” i KK-kunst mandag den 23. februar 2015.

Sted: Vanløse Medborgerhus. Frode Jacobsens Plads 4.

Til stede:

Bestyrelsesmedlemmer til stede:

Karen Egdal, John Andersen, Bella Asmussen, Lis Glazer, Helle Bower Jensen, Marianne Brøndberg og Jeannie Hansen.

Ca. 180 medlemmer var mødt op.

Formand Karen Egdal bød velkommen.

 

1: Valg af dirigent.

Erik Buch Hemmingsen blev valgt som dirigent.

Erik oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2: Valg af stemmetællere.

Der blev valgt 4 stemmetællere.

Charlotte Olsen.

Terese M.

Hanne Knudsen.

Kirsten Kjær.

 

Beretning fra formanden ved Karen Egdal.

Der var spørgsmål fra salen efter formandens beretning.

– Der blev spurgt ind til KK-kunst´s hjemmeside.

Svar: Bestyrelsen må have hjælp udefra til, at få hjemmesiden til, at fungere optimalt.

– Der blev spurgt ind til antal af medlemmer.

Svar: 240 betalende medlemmer.

– Der blev spurgt til, hvorfor bestyrelsen ikke havde valgt indkøb af smykker, keramik mv. og der var for mange kunstværker ” til væggen”.

Svar: Dette vil bestyrelsen være opmærksom på, ved indkøb af næste års gevinster.

Regnskab ved kassereren (John Andersen).

John fortalte, at det har været en stor udfordring, at få økonomien til, at hænge sammen.

Den 20-11-2014 fik bestyrelsen årets tryk fremvist og skulle betale kr. 114.000,- kr. Disse penge havde vi ikke på daværende tidspunkt, så vi fik en afdragsordning med galleriet.

Flere kunstværker er blevet indkøbt i sidste øjeblik op til generalforsamlingen.

John gennemgik regnskabet.

Overskud kr. 11.774,42 overføres til næste år.

John oplyste, at i år 2010 havde vi kontingent på kr. 219.000,-

I år 2014 var kontingentet faldet til kr. 167.000,-.

John oplyste, at det er vigtigt, at bestyrelsen har de korrekte mailadresser.

John oplyste, at når bestyrelsen sender mails ud fra mailliste, får bestyrelsen ca. 40 mails retur på grund af forkerte mailadresser.

Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen.

Marianne gennemgik ændringsforslagene i §§ 5, 8 og 9.

Ændringsforslagene blev vedtaget ved håndsoprækning.

Forslag fra bestyrelsen vedrørende tilkendegivelse fra generalforsamlingen omkring indkøb af årets tryk og opgivelse af priser på gevinstliste.

Marianne forespurgte til, om der skal priser på gevinsterne.

Marianne oplyste, at bestyrelsen gerne vil have fat i upcoming kunstnere og det koster. Det kan derfor være svært, at få penge til et ”årets værk” hvert år.

John oplyste, at en ca. pris for årets kunstværk i et galleri er 150.000,- kr.

 

Spørgsmål fra salen:

Et medlem spurgte, om man så skal være medlem i 2 år for, at få årets kunstværk, såfremt der ikke er et kunstværk hvert år?

Et medlem spurgte, om man så evt. kunne få udleveret et af tidligere årets værk, det år, hvor der ikke var et nyt årets værk.

Et medlem oplyste, at det er ærgerligt, hvis man ikke får et årets kunstværk hvert år. Så hellere evt.20 gevinster. Det vil sige færre gevinster og et årets kunstværk hvert år.

Et medlem oplyste, at der allerede er en facebook gruppe.

 

Afstemning.

Forslag 1.

Punkt 1. Kunstværk hvert år: Blev vedtaget med stort flertal. Vi fortsætter derfor med årets kunstværk hvert år.

Punkt 2. Kunstværk hvert andet år. Nogle få stemt for dette.

6 stemte for, at alle midler bruges til gevinster.

Forslag 2.

Stort flertal for, at vi fortsætter med priser på gevinstlisten.

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent.

Forslag fra bestyrelsen om, at kontingentet hæves med kr. 10,- fra den 01-05-2015.

Et medlem spurgte, om det ikke var en god ide, at vente 1 år med kontingentforhøjelse, så der kommer ”styr på ” økonomien.

Et medlem tilkendegav, at det er godt med en forhøjelse af kontingentet på grund af den almindelige prisudvikling, samt at medlemmerne nu har valgt, at der skal være et årets værk hvert år.

Kontingentforhøjelsen blev valgt med stort flertal.

 

Punkt 8. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Karen Egdal, formand blev valgt.

Jeannie Nørløv Hansen, næstformand blev valgt.

John Andersen, kasserer blev valgt.

Bella Asmussen, medlemssekretær blev valgt.

Charlotte Damsbo, medlemssekretær blev valgt.

Marianne Brøndberg, bestyrelsesmedlem blev valgt.

Lis Glazer, bestyrelsesmedlem blev valgt.

Helle Bower Jensen, suppleant blev valgt.

Dorthe Rasmussen, suppleant blev valgt.

Frank Jønsen, revisor blev valgt.

Jimmy Munck Jakobsen, revisorsuppleant blev valgt.

 

Punkt 9 Eventuelt.

Ingen punkter.

 

Punkt 10. Bortlodning.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 19-03-2015 kl.16.30 i Valby.

 

Ref. Jeannie Nørløv Nansen

 

 

Referat – Generalforsamlingen i KK-Kunst 24/2-2014

Det var 37. gang, at generalforsamlingen blev afholdt og 1. gang i KK-Kunst’s historie.

For 5. gang blev generalforsamlingen afholdt i Vanløse Medborgerhus.

Der blev budt velkommen til de fremmødte medlemmer.

Jørgen Segall blev valgt som dirigent/ordstyrer. Der blev valgt 4 stemmetællere.

Erik Buch Hemmingsen, afgående formand i kunstforeningen efter mere end 25 år, fremlagde sin beretning med efterfølgende applaus fra salen.

I årets løb har der været afholdt 2 arrangementer; En tur til Classensgade samt en køb-salg-byttedag, hvor medlemmerne kunne medbringe tryk, som man enten ønskede at bytte, sælge eller købe. Der var en fin tilslutning til begge arrangementer.

Årets Værk 2013 er udført af keramiker Pia Lund. Pia har lavet 350 fine Silhuetter til KK-Kunst – alle unika, signeret og nummereret. Pia Lund deltog på generalforsamlingen med et fint oplæg omkring processen af silhuetterne, til stor begejstring for medlemmerne.

Vi er pt. 316 medlemmer i KK-Kunst.

Ved dette års generalforsamling var der 46 værker/præmier til udlodning. Der blev fortalt lidt om præmierne inden lodtrækningen gik i gang. Listen med vinderne er efterfølgende lagt på foreningens hjemmeside.

Som de tidligere år, blev det præciseret, at man skal huske at afhente sit ”Årets Værk” samt evt. gevinst fra generalforsamlingen, senest den 15/5. Der henvises i øvrigt til vedtægterne.

På generalforsamlingen blev der sendt en tak til TryKKeriet i Bernstorffsgade i forbindelse med, at TryKKeriet har været behjælpelig med udsendelsen af indkaldelserne til generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne:

Husk at printe ekstra gevinstlister. Flere medlemmer havde glemt deres indkaldelse, hvori gevinstlisten fremgår. Bestyrelsen vil sørge for ekstra print af gevinstlister ved næste generalforsamling.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

Bestyrelsens nuværende sammensætning valgt på generalforsamlingen 25/2-2014: Formand: Karen Egdal

Næstformand: Jeannie Nørlev Hansen

Kasserer: John Andersen

Medlemssekretær: Bella Asmussen

Medlemssekretær: Charlotte Damsbo

Bestyrelsesmedlem: Marianne Brøndberg

Bestyrelsesmedlem: Lis Glazer

Suppleant: Helle Bower Jensen

Suppleant: Dorthe Rasmussen

Revisor: Frank Jønsen

Revisorsuppleant: Jimmy Munch Jakobsen

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

En stor tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen for deres arbejdsindsats i det forløbne foreningsår; Bestyrelsesmedlem Inge Jacobsen og suppleant Jytte Møller samt revisorsuppleant Merete Eriksen.

Endvidere skal der lyde en stor tak til bestyrelsens afgående formand og mangeårige bestyrelsesmedlem Erik Buch Hemmingsen.