KK kunst – Generalforsamling 26.03.19

1. Valg af dirigent:

Susanne Arnskjold Kragh blev valgt.

Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med foreningernes vedtægter og dagsordenen er udsendt per mail.

2. Valg af stemmetællere:

Udsat til senere, hvis nødvendigt.

3. Beretningen ved formanden:

Karen orienterede om årets gang og forskellige praktiske ting. Se evt. formandens beretning.
Der var et enkelt spørgsmål fra salen om lodder:

Kan man lade sit lod gå videre til næste år, ved at forholde sig tavs hvis man bliver udtrukket, hvis man ikke bryder sig om de resterende værker?

4. Regnskab ved kassereren:

John orienterede om regnskabet for 2018.

John orienterede om budgettet for 2019.

Spørgsmål:
Svært ved at finde kontonummer og kontaktoplysninger på hjemmesiden.
Som ansat betaling via KMD.
Betaling: 15. januar og 15. juli – ikke en gang om måneden som pensionist.

5. Indkomne forslag:

Der er ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent:

Der fortsættes med 100 kr. pr. måned.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand – Karen blev genvalgt.
3 bestyrelsesmedlemmer – Jeannie, Lis, og Helle – blev genvalgt.
2 suppleanter – Lars og Irene – blev genvalgt.
Revisor – Frank Jønssen genopstiller ikke – Eva Dohn blev valgt.
Revisorsuppleant – Jimmy Munch Jakobsen genopstiller ikke – Emiel Luck blev valgt.

8. Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

9. Bortlodning:

Bortlodning gik i gang kl. 17:55.