Referat fra generalforsamling i KK Kunst d 27.9. 2021 i Skolen på Islands Brygge

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 4 stemmetællere
 3. Beretning fra Formanden
 4. Regnskab ved Kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af:
  a) Formand
  b) 3 bestyrelsesmedlemmer
  c) 2 suppleanter
  d) Revisor
  e) Revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 9. Bortlodning

Ad 1) Susanne Arnskjold Kragh blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2) Der blev valgt 4 stemmetællere.

Ad 3) Formanden aflagde beretning. Hun oplyste, at generalforsamlingen var rykket til nye lokaler, bl.a. for at spare penge til nye kunstværker. Formanden kom i sin beretning ind på de udfordringer, bestyrelsen har stået over for i det forløbne år, bl.a. grundet Covid -19.
Hun kom ligeledes ind på, hvad det fremover manglende løntræk fra Koncernservice har afstedkommet af praktiske og økonomiske udfordringer.
Formanden opfordrede afslutningsvis medlemmerne til at være KK-Kunst’s ‘ambassadører’ mht. hvervning af nye medlemmer og takkede for medlemmernes opbakning i det forløbne år.
Formandens beretning blev godkendt.

Ad 4) Kassereren aflagde regnskab, og dette blev godkendt.

Ad 5) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev forelagt og godkendt med indsættelse af et stk. 2 i § 9, jfr. det udsendte forslag.

Ad 6) Bestyrelsens forslag om bibeholdelse af nuværende årlige kontingent, kr. 1200, blev vedtaget.

Ad 7)
a) Karen Egdal blev genvalgt til formand
b) Jeannie Nørlev Hansen, Helle Bower Jensen, Lars Bechager og Anne H.V. Henriksen blev valgt til bestyrelsesmedlemmer.
c) Dorte Fleron og Lis Glazer blev valgt til suppleanter.
d) Birte Damborg Pedersen blev valgt til revisor.
e) Anette Ludvigsen blev valgt til revisorsuppleant.

Ad 8) ingen punkter til eventuelt.

Ad 9) Bortlodning blev gennemført.

Referent Lis Glazer