Referat fra generalforsamling i Københavns Kommunes Kunstforening afholdt d. 20.03.2017 i Vanløse Medborgerhus.

Ad. 1 Valg af dirigent: Erik Buch blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad.2. Valg af 4 stemmetællere: Der blev nedsat et stemmeudvalg på 4.

Ad. 3. Beretning fra formanden: Formanden bød velkommen og aflagde beretning.
Formanden, Karen Egdal, bød velkommen og oplyste, at vi i år har 40 års jubilæum. I den anledning har bestyrelsen søgt økonomisk støtte fra Københavns Kommune for på festlig vis at markere jubilæet. Men
ansøgningen kunne ikke imødekommes.

Formanden opfordrede os til at huske at betale kontingent og med rigtige beløb. Dette vil frigive tid til KUNST, hvilket er det, vi allerhelst vil bruge tiden på. Formanden opfordrede til at holde bestyrelsen ajour med korrekt arbejdsplads, korrekt mailadresse m.m..

Under beretningen redegjorde formanden for bestyrelsens aktiviteter og udfordringer.

Formanden omtalte medlemsarrangement i Galleri Bærbart d. 31.08.2016. Formanden oplyste, at der i indeværende år vil blive afholdt 1 – 2 arrangementer og opfordrede medlemmerne til også at indsende
deres forslag.

Formanden redegjorde for udfordringerne med vores hjemmeside og oplyste, at udfordringerne snart er lagt bag os. Vi ser lys forude.

I forbindelse med indkøb af kunst, har bestyrelsen været til Kunstmesse i Bellacentret, på besøg hos Kunstnerne i Rørdamsgade, på besøg i Galleri Edition samt besøgt årets kunstner, Anne Skole Overgaard i hendes atelier på Sydhavn Station.

Formanden overbragte en hilsen fra tidligere formand, Ib Yde.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget og med applaus.

Ad. 4 Regnskab ved kassereren: Kasseren aflagde regnskab, som blev vedtaget.

Ad. 5 Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer, fremsat af bestyrelsen.

§5 Kontingent. ”Du betragtes som gyldigt medlem, når foreningen har modtaget din indbetaling via lønoverførsel eller via netbank. Betaling via netbank skal ske med betaling senest 15.01. eller ½ årligt med
betalingsterminer senest 15.01. og 15.07. med angivelse af medlemsnummer, navn og periode.”

Forslaget blev vedtaget.

§6 Fastsættelse af kontingent. ”Kontingentstigning til 80 kr. pr. måned fra 01.01.2018.”

Forslaget blev vedtaget.

§8 Fordeling af kunstværker. ”Såfremt et ikke tilstedeværende medlems nummer bliver udtrukket, går dennes lod tilbage og er med i lodtrækningen året efter.”

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 7: Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor og revisorassistent. Karen Egdal blev genvalgt som formand. Nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der var på valg og genopstillede, blev valgt. Dette var: Jeannie Nørlev Hansen, Liz Glazer, Helle Bower Jensen (næstformand) alle for en 2-årig periode og Rita Petersen for en 1-årig periode. To nye suppleanter Lars Bechager og Irene Larsen blev valg, som erstatning for to de suppleanter, der indtrådte i bestyrelsen.

Frank Jønsson blev genvalgt til revisor. Johnny Jacobsen blev genvalgt til revisorassistent.

Ad. 8. Eventuelt. Der blev stillet forslag om, at næste års gevinster, skal lægges ind på KK- Kunst.dk’s hjemmeside.

Forslaget blev vedtaget i det omfang kunstnerne giver tilladelse til dette, da det langt fra er alle kunstnere, der giver tilsagn såvel som, at det kræver, at det er et godt billede af den indkøbte gevinst.

 

Inden bortlodningen, fortalte Anne Skole Overgaard, om sin baggrund og kunst. Anne er uddannet i billedkunst fra Det Jyske Kunstakademi.

Anne har atelier på Sydhavnen Station og har et 3-årigt arbejdslegat fra Statens Kunstfond.

Årets tryk, er et træsnit fra Posletten i Italien, hvor Anne bor halvdelen af året. Hun har udstillet i Danmark og udlandet og har undervist på Århus Kunstakademi. Hun er tilknyttet Galleri Hjorth.

Aktuelt udstiller Anne d. 24.04. og 01.06. på henholdsvis Den Frie og Sydhavn Station. Vi er alle inviterede til fernisering og der henvises til Annes hjemmeside, www.anneskoleovergaard.dk.

Kom glad og dobbelttjek lige hendes hjemmeside for datoer og sted. Har kun de datoer Anne oplyste på generalforsamlingen.

 

Liz Glazer, referent d. 23.03.2017