Gevinstliste for 2021

Hermed gevinstlisten for 2021 – Held og lykke! 🙂

Kontakt

Foreningens bestyrelse består af:

 • Anne Henckel Vesterlund Henriksen (Formand)
 • Karen Egdal (Næstformand)
 • Dorte Fleron (Kasserer)
 • Jeannie Nørlev Hansen (Medlemssekretær)
 • Marianne Brøndberg (Bestyrelsesmedlem)
 • Helle Bower Jensen (Bestyrelsesmedlem)
 • Vita Andersen (Bestyrelsesmedlem)
 • Lis Glazer (Suppleant)
 • John Andersen (Suppleant)

Bestyrelsen kan kontaktes via mail@kk-kunst.dk

Foreningens bankoplysninger:
Danske Bank
Registreringsnr. 1551
Kontonr. 0006 715 125

Visitkort og Plakater

Har du lyst til at inspirere dine kollegaer i Københavns Kommune til at blive medlem af KK-Kunst ved at reklamere lidt for foreningen? Så kan du her printe både visitkort og små plakater til at dele ud og hænge op – men husk at printe i farver.

Visitkort

Visitkort – I fiori krusedulli

Visitkort – Vilde vinde

Visitkort – Grevinde Danner

Visitkort – Stilleben blomster i vase

Visitkort – Sneglefade

Plakater

Plakat – I fiori krusedulli

Plakat – Vilde vinde

Plakat – Grevinde Danner

Plakat – Stilleben blomster i vase

Plakat – Sneglefade

Udlevering af Årets Værk for 2021

Kære medlemmer af KK-Kunst

Udlevering af Årets Værk afholdes onsdag den 23. marts 2022 kl. 16.00 – 18.15

Sted: Krumtappen 4, 6. sal. (dør modsat elevator)
2500 Valby

OBS – Der er 3 timers gratis parkering på vejene omkring Krumtappen, men husk at stille P-skiven.

Program:

16.00-17.00 Udlevering af tryk

17.00-17.30 Kunstner Nikoline Liv Andersen og trykker Rune Fallesen fortæller om processen med at lave og trykke årets to tryk.
Der er desuden tid til en masse spørgsmål fra salen.

17.30-18.00 Meningsdrøftelse.
Vi håber meget, I vil tage et kig på det oplæg, vi har lavet om fremtidens arbejde i KK-Kunst set i lyset af de vilkår, vi pt. står overfor ift. medlemstal i foreningen og priser i kunstverdenen. Vi ønsker simpelthen jeres input, betragtninger og holdninger, inden vi som bestyrelse sætter os sammen om at planlægge arbejdet fremadrettet i foreningen.

18.00-18.15 Lodtrækning på indgangsnumre ved formand Karen Egdal.

Efter 18.15 Tak for i aften!

Vi serverer en let forfriskning med snacks og lidt at drikke.
Der vil desuden være salg af tidligere kunstværker/ tryk fra Kunstkammeret.

Der kan betales med kontanter og Mobilepay.

Vi glæder os meget til at se jer!

Hilsen

KK-Kunsts bestyrelse

Ps. Husk allerede nu at notere i kalenderen at datoen for Generalforsamling inkl. udlodning er 2/5-2022 – her er der bl.a. mulighed for at vinde originalværkerne af Nikoline Liv Andersen

Referat fra generalforsamling i KK Kunst d 27.9. 2021 i Skolen på Islands Brygge

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 4 stemmetællere
 3. Beretning fra Formanden
 4. Regnskab ved Kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af:
  a) Formand
  b) 3 bestyrelsesmedlemmer
  c) 2 suppleanter
  d) Revisor
  e) Revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 9. Bortlodning

Ad 1) Susanne Arnskjold Kragh blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2) Der blev valgt 4 stemmetællere.

Ad 3) Formanden aflagde beretning. Hun oplyste, at generalforsamlingen var rykket til nye lokaler, bl.a. for at spare penge til nye kunstværker. Formanden kom i sin beretning ind på de udfordringer, bestyrelsen har stået over for i det forløbne år, bl.a. grundet Covid -19.
Hun kom ligeledes ind på, hvad det fremover manglende løntræk fra Koncernservice har afstedkommet af praktiske og økonomiske udfordringer.
Formanden opfordrede afslutningsvis medlemmerne til at være KK-Kunst’s ‘ambassadører’ mht. hvervning af nye medlemmer og takkede for medlemmernes opbakning i det forløbne år.
Formandens beretning blev godkendt.

Ad 4) Kassereren aflagde regnskab, og dette blev godkendt.

Ad 5) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev forelagt og godkendt med indsættelse af et stk. 2 i § 9, jfr. det udsendte forslag.

Ad 6) Bestyrelsens forslag om bibeholdelse af nuværende årlige kontingent, kr. 1200, blev vedtaget.

Ad 7)
a) Karen Egdal blev genvalgt til formand
b) Jeannie Nørlev Hansen, Helle Bower Jensen, Lars Bechager og Anne H.V. Henriksen blev valgt til bestyrelsesmedlemmer.
c) Dorte Fleron og Lis Glazer blev valgt til suppleanter.
d) Birte Damborg Pedersen blev valgt til revisor.
e) Anette Ludvigsen blev valgt til revisorsuppleant.

Ad 8) ingen punkter til eventuelt.

Ad 9) Bortlodning blev gennemført.

Referent Lis Glazer

Referat fra alternativ digital generalforsamling i KK-Kunst d. 15.11.2020

Forhistorie: Bestyrelsen har flere gange planlagt afholdelse af generalforsamling – dels i marts og dels i september 2020 – men på baggrund af den aktuelle coronasituation har bestyrelsen desværre ikke kunnet gennemføre en generalforsamling med fremmøde af medlemmerne.
Derfor besluttede bestyrelsen at afholde en meget alternativ generalforsamling i form af en digital generalforsamling d. 15.11.2020 alene for at få diverse formalia afviklet i indeværende år, hvorimod bortlodning af gevinster indkøbt i 2019 vil foregå på et senere tidspunkt. Dette blev annonceret på vores hjemmeside og via mails.
Vi har derfor helt undtagelsesvis afviklet en generalforsamling uden jeres fremmøde. Vi er glade for at have modtaget jeres fulde forståelse herfor gennem de tilkendegivelser, vi har modtaget på mails eller ved udlevering af sneglefadene, som jo foregik udendørs og med overholdelse af max. 10 personer og afstand.
Som det fremgår af vores vedtægter §9, er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset antallet af ”fremmødte” medlemmer. Beslutning træffes ved simpelt flertal. Dette foregik denne gang gr. force majeure (COVID-19) digitalt i form af en mail til KK-Kunst mail med et samtykke til at gennemføre denne alternative generalforsamlingen ved at maile ”ja”, ”nej” eller ”undlader at stemme”.

Dagsorden: (fremgik af foreningens hjemmeside, sammen med regnskab for 2019)

 1. Godkendelse af regnskabet.
 2. Valg til bestyrelsen
  På valg og ønsker at genopstille: Formand Karen Egdal
  Kasserer John Andersen
  Medlemssekretær Rita Petersen
  Bestyrelsesmedlem Marianne Brøndberg
  Suppleant Lars Bechager
  Suppleant Irene Larsen er tidligere udtrådt af personlige årsager.
  Bestyrelsen foreslår, at de, der er på valg og genopstiller, fortsætter.
  Bestyrelsen peger på Dorte Fleron som ny suppleant.

Der var i alt 48 medlemmer, der stemte, og alle afgivne stemmer var et JA. Ingen undlod af stemme eller stemte nej, hvorfor:
Ad.1: Regnskabet for 2019 er godkendt uden bemærkninger.
Ad.2: Alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, er valgt ind i bestyrelsen.
Dorte Fleron er valgt som ny suppleant sammen med Lars Bechager.

Denne alternative generalforsamling blev derfor gennemført digitalt.

Referent
Marianne Brøndberg

PS: Vi har på nuværende tidspunkt ikke en dato for udlodning af alle de indkøbte værker for 2019, da vi håber, at udlodningen kan ske med jeres fremmøde således, at de heldige selv kan vælge deres gevinst. Når myndighederne åbner for et større antal personer i forsamlinger, vil vi planlægge et møde alene for at afholde lodtrækningen. Dog overvejer bestyrelsen også alternative løsninger, hvis COVID-19 fortsat spænder ben for en gennemførelse gr. forsamlingsforbuddet.