Referat fra generalforsamling 18. marts 2024 i KK-Kunst samt gevinstliste med vindere

Referent: Ulla Ramlau

Ad 1. Valg af dirigent. Susanne Arenskov Kragh blev valgt. SAK orienterede om, at GF er rettidigt indkaldt.

Ad 2. Valg af stemmetæller. Der blev valgt et stemmeudvalg på 2: Birte og Kristine (fra række 1 i salen)

Ad 3. Forpersonens beretning. Forpersonens beretning blev godkendt. Anne fremhævede bl.a.: Antallet af medlemmer er steget fra 118 til 140 medlemmer. Anne opfordrede til, at alle medlemmer introducerer nye medarbejdere til foreningen. Det er fortsat muligt at finde informationer om foreningen på intra: https://intra.kk.dk/ansat/medarbejderfordele-og-foreninger/medarbejderforeninger-og-aktiviteter/kobenhavns-kommunes-kunstforening-kk-kunsog-aktiviteter/kobenhavns-kommunes-kunstforening-kk-kunst og på foreningens egen hjemmeside www.kk-kunst.dk.
Anna Stahn blev i 2023 valgt som årets kunstner. Det er bestyrelsens indtryk at medlemmerne tog godt imod dette valg, og i forlængelse af det bliver der derfor arrangeret studiobesøg til foråret 2024.
Ift. Gevinstlisten: Der er blevet lyttet til bemærkninger om prissætning af værker, der indgår igen i år. Listen sorteres dog fremadrettet alfabetisk. OBS på der er en fejl i listen – værk 18 koster ikke 5.000 kr., men 4.000 kr. Beretningen blev godkendt.

Ad 4. Regnskab ved kassereren. Regnskab blev gennemgået og vedtaget. Der blev spurgt til udgiften til arrangementet i synagogen, der ikke fremgår. Kassereren orienterede om, at der var 50 kr. i underskud.

Ad 5. Indkomne forslag. Ingen.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent. Tidligere års kontingent på 1200 kr. bibeholdes.

Ad 7. valg af:

a) Forperson, Anne Henckel Vesterlund Henriksen blev genvalgt som forperson.
b) Bestyrelsesmedlemmer. Dorte Fleron, Vita Loumann, Marianne Brøndberg er på valg, genopstiller og blev genvalgt til bestyrelsen.
c)) 2 suppleanter. Ulla Hovgaard Ramlau og Adam Aisen blev valgt som suppleanter. Fillip Danstrup genopstiller ikke som suppleant.
d) Revisor. Birthe Damkjær Pedersen blev genvalgt til revisor.
e) Revisorsuppleant. Anette Ludvigsen blev genvalgt til revisorsuppleant.

Ad 8. Eventuelt. Ingen punkter

Ad 9. Bortlodning. Bortlodning af 22 værker blev gennemført.

Vedhæftet denne nyhed er listen over de medlemsnumre, som vandt bortlodning.

Offentliggørelse og udlevering af årets værk

Torsdag den 25. januar 2024 er der udlevering af årets værk, som er håndkolorerede træsnit af Anna Stahn trykt i samarbejde med Schäfer Grafik. Vi glæder os meget til at se jer til udlevering i bygning J på Gammel Køge Landevej 43 (det er i medarbejderkantinen).


Program:
16.00 – Udlevering
17.00 – Anna Stahn og Michael Schäfer præsenterer årets værk
Efterfølgende spørgsmål og videre udlevering af årets værk.
Praktisk:
Når du ankommer til Gammel Køge Landevej, skal du henvende dig til velkomstbordet og give besked om dit medlemsnummer. Herefter vil du modtage et eksemplar af årets værk. 

Der er lavet to forskellige træsnit – i alt 140 værker. Der er mulighed for at vælge, hvilket værk du ønsker, så længe lager haves.

Vi håber, I alle glæder jer lige så meget, som vi i bestyrelsen gør, til at se Anna Stahns værker til os!

Årets kunstner 2023 er Anna Stahn

Årets kunstner 2023 i KK-Kunst er Anna Stahn.

Anna Stahn (f. 1994) er uddannet på Københavns Kunstakademi i 2020.
I foråret havde Anna Stahn soloudstilling i Politikens Hus, og her opstod ønsket om, at netop hun skulle være årets kunstner i KK-Kunst. Heldigvis synes hun, at det var en lige så god idé. Derfor vil Anna Stahn i samarbejde med Schäfer Grafik lave årets værk, som bliver håndkolorerede træsnit.

Anna Stahns “streg” er letgenkendelig; fin og sart, men tag ikke fejl. Det, der på overfladen ser pynteligt ud, kommer med humor og bid.
Vi glæder os meget til at se årets værk til KK-Kunst… nu venter vi bare til januar 😉 !

Referat fra generalforsamling 27. marts 2023 i KK-Kunst

Ad 1. Valg af dirigent. Susanne Arenskov Kragh blev valgt.

Ad 2. Valg af stemmetæller. Der blev valgt et stemmeudvalg på 4.

Ad 3. Formandens beretning. Formandens beretning blev godkendt. Der var en debat omkring de manglende medlemsarrangementer og den manglende prissætning af værkerne. Bestyrelsen begrundede, hvorfor dette var sket og lovede samtidig at revurdere dette.

Ad 4. Regnskab ved kassereren. Regnskab blev gennemgået og vedtaget.

Ad 5. Indkomne forslag. Ingen.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent. Tidligere års kontingent på 1200 kr. bibeholdes.

Ad 7. valg af:

a) Formand, Anne Henckel Vesterlund Henriksen blev genvalgt som formand.

b) Bestyrelsesmedlemmer. Karen Egdal og Jeannie Nørlev Hansen blev genvalgt til bestyrelsen. Suppleant, Lis Glazer Indtræder i bestyrelsen.

c)) 2 suppleanter. Ulla Haugaard Ramlau og Fillip Danstrup blev valgt som suppleanter.

d) Revisor. Birthe Damkjær Pedersen blev genvalgt til revisor.

e) Revisorsuppleant. Anette Ludvigsen blev genvalgt til revisorsuppleant.

Ad 8. Eventuelt. Ingen punkter

Ad 9. Bortlodning. Bortlodning af 18 værker blev gennemført.

Referat fra generalforsamling 2. maj 2022 i KK-Kunst

 • Afholdt i Krumtappen 4 i Valby.
  Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 4 stemmetællere
 3. Beretning fra formanden
 4. Regnskab ved kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand, 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter + Valg af revisor + Valg af revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 9. Bortlodning

Referat:

Ad 1.Valg af dirigent. Susanne Arnskjold Kragh blev valgt til dirigent. Hun startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Valg af 4 stemmetællere. Stemmeudvalg på 4 blev nedsat, bestående af Birthe, Christina, Karen og Dorthe.

Ad 3. Beretning fra formanden. Formanden aflagde beretning. Hun kom bl.a. ind på de økonomiske udfordringer, KK-Kunst står over for, herunder bestyrelsens bestræbelser for at tiltrække nye medlemmer via Instagram, hjemmeside, opslag, visitkort mm.
Formanden takkede medlemmerne for deres opbakning og input i det forløbne år samt takkede bestyrelsen for dens arbejde.
Beretningen blev godkendt med applaus og uden kommentarer.
Beretningen lægges ind på KK- Kunsts hjemmeside.

Ad 4.
Regnskab ved kassereren. Kassereren aflagde regnskab samt fremlagde budget for næste år.
Kassereren kom ind på de udfordringer, KK- Kunst vil få mht. fremover at administrere et lavere budget, som følge af det dalende medlemstal. Pr. d.d. er der et underskud på 7.545,91 kr.
Et medlem foreslog, at der tages kontakt til kommunens 7 intranet for på denne måde at udbrede kendskabet til KK-Kunst. Anne oplyste, at dette allerede er sket, men at hun vil følge op. Flere af administratorerne for kommunens intranet har allerede taget positivt imod henvendelsen.
Regnskab og næste års budget blev godkendt med applaus og dette lægges ud på KK- Kunsts hjemmeside.

Ad 5. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde udsendt forslag til vedtægtsændringer, (ændring af §5,
§7 og §9. stk. 1). Marianne orienterede om baggrunden og ændringerne blev enstemmigt vedtaget.
Det blev besluttet, at der skal laves en notits på hjemmesiden, og at man selvfølgelig kan melde sig ind hele året, få udleveret årets tryk samt deltage i lodtrækningen, forudsat at kontingent er betalt i hele det forudgående kalenderår.
Vedtægtsændringerne lægges ud på KK-Kunsts hjemmeside.
Der var ingen forslag, udover bestyrelsens.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefalede, at nuværende kontingent på 1200 kr. årligt bibeholdes. Forslaget blev vedtaget.

Ad 7. Valg af
a) formand
b) 4 bestyrelsesmedlemmer
c) 2 suppleanter
d) revisor
e) revisorsuppleant
Anne Henkel Vesterlund Henriksen (ikke på valg) blev valgt til formand efter indstilling fra bestyrelsen, idet nuværende formand har ønsket at overgå til næstformand.
Karen Egdal blev valgt til næstformand og ‘mentor’ for Anne.
Marianne Brøndberg blev genvalgt.
Dorte Fleron blev genvalgt.
Vita Loumann blev valgt, efter indstilling fra bestyrelsen.
Helle Bower Jensen og Jeannie Nørlev Hansen, var ikke på valg til bestyrelsen, men genopstillede.
John Andersen blev vagt til suppleant, efter eget ønske og indstilling fra bestyrelsen.
Lis Glazer, stillede alligevel op til suppleant og blev genvalgt.
Birthe Damkjær Petersen og Anette Ludvigsen blev genvalgt til henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Ad 8. Eventuelt. Ingen punkter til eventuelt.

Ad 9. Bortlodning. Bortlodning blev gennemført planmæssigt.

Thor Huus – Årets kunstner 2022

Kære alle

Vi kan nu løfte sløret for, at årets kunstner for 2022 er Thor Huus (f. 1988). Thor Huus er uddannet fra kunstakademiet i Wien i 2021 og herefter flyttet tilbage til Danmark, hvor han har haft sin første soloudstilling hos Skitsehandleren i Faaborg.

Vi kan desuden med stor glæde løfte sløret for, at Thor Huus skaber et originalværk til alle medlemmer af KK-Kunst i 2022. Derfor er der ikke et enkelt værk at vise, men i stedet får alle deres eget unikke værk!

Før værkerne udleveres vil de blive udstillet samlet henover tre dage (2.-4. februar) i Brønshøj Vandtårn. Så sæt endelig kryds i kalenderen!

De sidste detaljer omkring udlevering skal lige falde på plads, før vi giver en endelig udmelding omkring denne.

Håber, I er ligeså spændte på at se alle værkerne, som vi er, og at I tager godt imod Thor Huus som årets kunstner i KK-Kunst for 2022.