Referat fra generalforsamling 2. maj 2022 i KK-Kunst

 • Afholdt i Krumtappen 4 i Valby.
  Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 4 stemmetællere
 3. Beretning fra formanden
 4. Regnskab ved kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand, 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter + Valg af revisor + Valg af revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 9. Bortlodning

Referat:

Ad 1.Valg af dirigent. Susanne Arnskjold Kragh blev valgt til dirigent. Hun startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Valg af 4 stemmetællere. Stemmeudvalg på 4 blev nedsat, bestående af Birthe, Christina, Karen og Dorthe.

Ad 3. Beretning fra formanden. Formanden aflagde beretning. Hun kom bl.a. ind på de økonomiske udfordringer, KK-Kunst står over for, herunder bestyrelsens bestræbelser for at tiltrække nye medlemmer via Instagram, hjemmeside, opslag, visitkort mm.
Formanden takkede medlemmerne for deres opbakning og input i det forløbne år samt takkede bestyrelsen for dens arbejde.
Beretningen blev godkendt med applaus og uden kommentarer.
Beretningen lægges ind på KK- Kunsts hjemmeside.

Ad 4.
Regnskab ved kassereren. Kassereren aflagde regnskab samt fremlagde budget for næste år.
Kassereren kom ind på de udfordringer, KK- Kunst vil få mht. fremover at administrere et lavere budget, som følge af det dalende medlemstal. Pr. d.d. er der et underskud på 7.545,91 kr.
Et medlem foreslog, at der tages kontakt til kommunens 7 intranet for på denne måde at udbrede kendskabet til KK-Kunst. Anne oplyste, at dette allerede er sket, men at hun vil følge op. Flere af administratorerne for kommunens intranet har allerede taget positivt imod henvendelsen.
Regnskab og næste års budget blev godkendt med applaus og dette lægges ud på KK- Kunsts hjemmeside.

Ad 5. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde udsendt forslag til vedtægtsændringer, (ændring af §5,
§7 og §9. stk. 1). Marianne orienterede om baggrunden og ændringerne blev enstemmigt vedtaget.
Det blev besluttet, at der skal laves en notits på hjemmesiden, og at man selvfølgelig kan melde sig ind hele året, få udleveret årets tryk samt deltage i lodtrækningen, forudsat at kontingent er betalt i hele det forudgående kalenderår.
Vedtægtsændringerne lægges ud på KK-Kunsts hjemmeside.
Der var ingen forslag, udover bestyrelsens.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefalede, at nuværende kontingent på 1200 kr. årligt bibeholdes. Forslaget blev vedtaget.

Ad 7. Valg af
a) formand
b) 4 bestyrelsesmedlemmer
c) 2 suppleanter
d) revisor
e) revisorsuppleant
Anne Henkel Vesterlund Henriksen (ikke på valg) blev valgt til formand efter indstilling fra bestyrelsen, idet nuværende formand har ønsket at overgå til næstformand.
Karen Egdal blev valgt til næstformand og ‘mentor’ for Anne.
Marianne Brøndberg blev genvalgt.
Dorte Fleron blev genvalgt.
Vita Loumann blev valgt, efter indstilling fra bestyrelsen.
Helle Bower Jensen og Jeannie Nørlev Hansen, var ikke på valg til bestyrelsen, men genopstillede.
John Andersen blev vagt til suppleant, efter eget ønske og indstilling fra bestyrelsen.
Lis Glazer, stillede alligevel op til suppleant og blev genvalgt.
Birthe Damkjær Petersen og Anette Ludvigsen blev genvalgt til henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Ad 8. Eventuelt. Ingen punkter til eventuelt.

Ad 9. Bortlodning. Bortlodning blev gennemført planmæssigt.