Referat fra generalforsamling 27. marts 2023 i KK-Kunst

Ad 1. Valg af dirigent. Susanne Arenskov Kragh blev valgt.

Ad 2. Valg af stemmetæller. Der blev valgt et stemmeudvalg på 4.

Ad 3. Formandens beretning. Formandens beretning blev godkendt. Der var en debat omkring de manglende medlemsarrangementer og den manglende prissætning af værkerne. Bestyrelsen begrundede, hvorfor dette var sket og lovede samtidig at revurdere dette.

Ad 4. Regnskab ved kassereren. Regnskab blev gennemgået og vedtaget.

Ad 5. Indkomne forslag. Ingen.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent. Tidligere års kontingent på 1200 kr. bibeholdes.

Ad 7. valg af:

a) Formand, Anne Henckel Vesterlund Henriksen blev genvalgt som formand.

b) Bestyrelsesmedlemmer. Karen Egdal og Jeannie Nørlev Hansen blev genvalgt til bestyrelsen. Suppleant, Lis Glazer Indtræder i bestyrelsen.

c)) 2 suppleanter. Ulla Haugaard Ramlau og Fillip Danstrup blev valgt som suppleanter.

d) Revisor. Birthe Damkjær Pedersen blev genvalgt til revisor.

e) Revisorsuppleant. Anette Ludvigsen blev genvalgt til revisorsuppleant.

Ad 8. Eventuelt. Ingen punkter

Ad 9. Bortlodning. Bortlodning af 18 værker blev gennemført.