Referat fra generalforsamling, afholdt 20. marts 2018, i Københavns Kommunes Kunstforening

Formanden, Karen Egdal bød velkommen.

Dagsorden:
Pkt. 1: Erik Buch Hemmingsen blev valgt til dirigenten. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt. 2: Der blev nedsat et stemmeudvalg på 4 personer, bestående af stemmetællerne Charlotte Damsbo, Bella Asmussen, Tine ? og Nina ?.

Pkt. 3: Formanden redegjorde for årets arbejde i bestyrelsen. Formanden berettede bl.a. om vores nye hjemmeside, som der stadig udvikles på og efterlyste, at medlemmerne kom med ønsker om funktionaliteter til hjemmesiden. Hun fortalte også om et velbesøgt arrangement på Louisiana 6. september 20 17. Kunstneren var TAL R, og vi blev rundvist af kunsthistoriker.
Formanden opfordrede også medlemmer med kendskab til persondataforordningen om at give en frivillig indsats med at få dette på plads i foreningen.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 4: Kassereren John Andersen fremlagde regnskab, som blev godkendt efter, at en mindre fejl blev korrigeret på generalforsamlingen, hvorefter alle kunne tiltræde regnskabet.

Pkt. 5: Ingen indkomne forslag fra medlemmer.

Pkt. 6: Bestyrelsen redegjorde for, hvordan foreningen gennem de seneste år har stået over for den store udfordring at finde en interessant og ”up-coming” kunstner og samtidig at have økonomi til at realisere dette ønske. Derfor ønskede bestyrelsen medlemmernes stillingtagen til, hvorledes den skal prioritere indkøb af årets tryk i.f.t. mulige kunstnere, versus indkøb af kunst til bortlodning på generalforsamlingen. Forsamlingen blev bedt om at tage stilling til følgende:

1. bibeholdelse af nuværende kontingent på 80 kr mdl.
2. udlevering af året tryk hvert andet år mod nu hvert år
3. kontingentstigning fra 1. januar 2019 til 100 kr. mdl.

Bestyrelsen blev spurgt til bestyrelsens holdning til forslagene, og det blev oplyst, at der her var uenighed, men at et flertal ønskede løsning 3. På baggrund af stemmeudvalgets sammentælling af de indsamlede
stemmesedler, var der flertal for forslag 3.

Pkt. 7: På baggrund af ovenstående pkt.s flertal for forslag 3 vedtog et markant flertal en kontingentstigning til kr. 100 mdl., og denne effektueres fra 1.januar 2019.

Pkt. 8: a) Formanden blev genvalgt. b) bestyrelsesmedlemmerne John Andersen, Rita Pedersen og Marianne Brøndberg var på valg, og alle 3 modtog genvalg for en 2-årig periode. Suppleanterne Lars Bechager og Irene Larsen genopstillede og blev genvagt for en 1-årig periode. d) Revisor Frank Jønsen og e) revisorsuppleant Jimmy Munch Jacobsen blev genvalgt.

Pkt. 9: John Andersen orienterede om det kommende medlemsarrangement 19. april 2018 med rundvisning i Erichsens Palæ, efter ”først til mølle” princippet.

Pkt. 10: Bortlodningen blev gennemført og generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden.

Referent Lis Glazer