Referat af ”Generalforsamling og bortlodning” i KK-kunst mandag den 23. februar 2015.

Referat af ”Generalforsamling og bortlodning” i KK-kunst mandag den 23. februar 2015.

Sted: Vanløse Medborgerhus. Frode Jacobsens Plads 4.

Til stede:

Bestyrelsesmedlemmer til stede:

Karen Egdal, John Andersen, Bella Asmussen, Lis Glazer, Helle Bower Jensen, Marianne Brøndberg og Jeannie Hansen.

Ca. 180 medlemmer var mødt op.

Formand Karen Egdal bød velkommen.

 

1: Valg af dirigent.

Erik Buch Hemmingsen blev valgt som dirigent.

Erik oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2: Valg af stemmetællere.

Der blev valgt 4 stemmetællere.

Charlotte Olsen.

Terese M.

Hanne Knudsen.

Kirsten Kjær.

 

Beretning fra formanden ved Karen Egdal.

Der var spørgsmål fra salen efter formandens beretning.

– Der blev spurgt ind til KK-kunst´s hjemmeside.

Svar: Bestyrelsen må have hjælp udefra til, at få hjemmesiden til, at fungere optimalt.

– Der blev spurgt ind til antal af medlemmer.

Svar: 240 betalende medlemmer.

– Der blev spurgt til, hvorfor bestyrelsen ikke havde valgt indkøb af smykker, keramik mv. og der var for mange kunstværker ” til væggen”.

Svar: Dette vil bestyrelsen være opmærksom på, ved indkøb af næste års gevinster.

Regnskab ved kassereren (John Andersen).

John fortalte, at det har været en stor udfordring, at få økonomien til, at hænge sammen.

Den 20-11-2014 fik bestyrelsen årets tryk fremvist og skulle betale kr. 114.000,- kr. Disse penge havde vi ikke på daværende tidspunkt, så vi fik en afdragsordning med galleriet.

Flere kunstværker er blevet indkøbt i sidste øjeblik op til generalforsamlingen.

John gennemgik regnskabet.

Overskud kr. 11.774,42 overføres til næste år.

John oplyste, at i år 2010 havde vi kontingent på kr. 219.000,-

I år 2014 var kontingentet faldet til kr. 167.000,-.

John oplyste, at det er vigtigt, at bestyrelsen har de korrekte mailadresser.

John oplyste, at når bestyrelsen sender mails ud fra mailliste, får bestyrelsen ca. 40 mails retur på grund af forkerte mailadresser.

Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen.

Marianne gennemgik ændringsforslagene i §§ 5, 8 og 9.

Ændringsforslagene blev vedtaget ved håndsoprækning.

Forslag fra bestyrelsen vedrørende tilkendegivelse fra generalforsamlingen omkring indkøb af årets tryk og opgivelse af priser på gevinstliste.

Marianne forespurgte til, om der skal priser på gevinsterne.

Marianne oplyste, at bestyrelsen gerne vil have fat i upcoming kunstnere og det koster. Det kan derfor være svært, at få penge til et ”årets værk” hvert år.

John oplyste, at en ca. pris for årets kunstværk i et galleri er 150.000,- kr.

 

Spørgsmål fra salen:

Et medlem spurgte, om man så skal være medlem i 2 år for, at få årets kunstværk, såfremt der ikke er et kunstværk hvert år?

Et medlem spurgte, om man så evt. kunne få udleveret et af tidligere årets værk, det år, hvor der ikke var et nyt årets værk.

Et medlem oplyste, at det er ærgerligt, hvis man ikke får et årets kunstværk hvert år. Så hellere evt.20 gevinster. Det vil sige færre gevinster og et årets kunstværk hvert år.

Et medlem oplyste, at der allerede er en facebook gruppe.

 

Afstemning.

Forslag 1.

Punkt 1. Kunstværk hvert år: Blev vedtaget med stort flertal. Vi fortsætter derfor med årets kunstværk hvert år.

Punkt 2. Kunstværk hvert andet år. Nogle få stemt for dette.

6 stemte for, at alle midler bruges til gevinster.

Forslag 2.

Stort flertal for, at vi fortsætter med priser på gevinstlisten.

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent.

Forslag fra bestyrelsen om, at kontingentet hæves med kr. 10,- fra den 01-05-2015.

Et medlem spurgte, om det ikke var en god ide, at vente 1 år med kontingentforhøjelse, så der kommer ”styr på ” økonomien.

Et medlem tilkendegav, at det er godt med en forhøjelse af kontingentet på grund af den almindelige prisudvikling, samt at medlemmerne nu har valgt, at der skal være et årets værk hvert år.

Kontingentforhøjelsen blev valgt med stort flertal.

 

Punkt 8. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Karen Egdal, formand blev valgt.

Jeannie Nørløv Hansen, næstformand blev valgt.

John Andersen, kasserer blev valgt.

Bella Asmussen, medlemssekretær blev valgt.

Charlotte Damsbo, medlemssekretær blev valgt.

Marianne Brøndberg, bestyrelsesmedlem blev valgt.

Lis Glazer, bestyrelsesmedlem blev valgt.

Helle Bower Jensen, suppleant blev valgt.

Dorthe Rasmussen, suppleant blev valgt.

Frank Jønsen, revisor blev valgt.

Jimmy Munck Jakobsen, revisorsuppleant blev valgt.

 

Punkt 9 Eventuelt.

Ingen punkter.

 

Punkt 10. Bortlodning.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 19-03-2015 kl.16.30 i Valby.

 

Ref. Jeannie Nørløv Nansen